Per a càrrecs directius

Enfocar les competències directives tenint en compte tota la seva magnitud, no només la que queda caracteritzada per l’adopció de recursos externs, permet generar un perfil competencial a l’alçada del que implica el rol.

Elaboro propostes formatives adaptades a les necessitats identificades, tant per comandaments intermedis com per alta direcció, prenent com a base l’assumpció de responsabilitats vinculades al lideratge i la gestió.

Totes les propostes busquen aterrar recursos intrapersonals que permetin el desenvolupament de les competències que caracteritzen el perfil directiu, com poden ser la comunicació interna, la gestió del canvi, el treball en equip, la direcció de persones, l’orientació a resultats, entre d’altres.